نظریه شورا در اندیشه سیاسی شیعه
44 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : مهدي قانعى