نظریه شورا در اندیشه سیاسی شیعه
53 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : مهدي قانعى