جایگاه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
40 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : محمد اسماعيل قاسمي طوسى