فقه سیاسى؛ سنت تجدید شونده
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سياسى، ش 14مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی