طرح نامه فقه سیاسی
54 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1382 - شماره 24 (30 صفحه - از 39 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در طرح نامه حاضر سعی شده است محورهایی که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسی است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسی در منظومه و مجموعه دانش‏های سیاسی، مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی، تاریخ فقه سیاسی، روش‏شناسی فقه سیاسی، چالش‏های فقه سیاسی، وضعیت کنونی فقه سیاسی، مکاتب و ادوار فقه سیاسی، مسائل فقه سیاسی، جامعه‏شناسی فقه سیاسی، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسی و بایسته‏های پژوهشی در این حوزه به عنوان مهم‏ترین محورهای شایسته طرح در درس فقه سیاسی پیشنهاد شده است. واژه‏های کلیدی: فقه سیاسی، مسائل فقه سیاسی، مکاتب فقه سیاسی، ادوار فقه سیاسی، جامعه‏شناسی فقه‏سیاسی، روش‏شناسی فقه سیاسی.