تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1383 
علوم سیاسی 
دانشگاه امام صادق(ع) 
 
فوق لیسانس 
1377 
علوم سیاسی 
قم - دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
0.00 
خارج